Kontakt os info@lucullus-medical.com

Korsolex basic 5 liter

VælgVolumen:
539 kr. med DPH
431,20 kr. uden moms
Kurer at adressere tirsdag 4. juni
119,00 kr.
Afhentningssteder mandag 10. juni
72,90 kr.
Laveste prisgaranti For dette produkt garanterer vi den laveste pris på markedet.

Beskrivelse

Aldehydbaseret desinfektionsmiddel egnet til desinfektion af termolabile og termostabile instrumenter.

Aldehyddesinfektionsmiddel til højere desinfektion.

Bredt spektrum af effektivitet, herunder mod ubelagte vira

Udmærket materialetolerance

Korsolex ® basic er egnet til manuel desinfektion af termolabile og termostabile instrumenter (inkl. fleksible endoskoper). Den er velegnet til desinfektion ved nedsænkning og til alle etablerede cirkulationsmetoder.

Ufarlig. Indeholder: glutaral (CAS: 111-30-8), (ethylendioxy)dimethanol (CAS: 3586-55-8), formaldehyd (CAS: 50-00-0) but-2-yn-1,4-diol (CAS: 110-65-6) Skadelig ved indtagelse eller indånding. Forårsager alvorlige forbrændinger af huden og øjenskader. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding. Mistænkt for at forårsage genetiske skader. Kan forårsage kræft. Giftig for vandlevende organismer, med langtidsvirkninger. EUH071 Ætsende for luftvejene. Se særlige anvisninger før brug. Undgå indånding af støv/ røg/ gas/ tåge/ damp/ aerosoler. Brug beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ beskyttelsesbriller/ ansigtsbeskyttelse. Brug åndedrætsværn. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Fjern alt forurenet tøj. Skyl straks huden med vand. EFTER INDÅNDING: Flyt personen til frisk luft, og giv ham/hende mulighed for at trække vejret behageligt. Ring straks til TOXICOLOGY INFORMATION CENTER/lægen. EFTER TILDÆKNING AF ØJNENE: Skyl forsigtigt øjnene med vand i flere minutter. Hvis du bruger kontaktlinser, og det er muligt, skal du fjerne dem. Fortsæt med at skylle. Ring straks til TOXICOLOGY INFORMATION CENTER/lægen. Efter eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp/pleje. Indholdet/beholderen bortskaffes på et godkendt bortskaffelsesanlæg. Kun til professionel brug.

Parametre

EAN 4031678000050
MPN 9801527
Antal stykker 1 ks

Ejendomme

Volumen 5000 ml