Kontakt os info@lucullus-medical.com

Privatliv

1.1. Aftaleparterne har aftalt, at køber, såfremt han er en fysisk person, er forpligtet til at meddele sælger sit navn og efternavn, adresse på fast bopæl, herunder postnummer, telefonnummer og e-mailadresse.

1.2. Køber hhv. den pågældende person (i det følgende benævnt "køberen" eller "den pågældende person") afgiver personoplysninger til sælgeren frivilligt for at kunne opfylde sine forpligtelser i henhold til købskontrakten og videre kommunikation med denne. Uden deres bestemmelse kan sælgeren ikke korrekt opfylde kontrakten med køberen, og det vil derfor ikke være muligt at indgå den med køberen. Formålet med behandlingen af disse personoplysninger er at udstede et skattedokument, prækontraktuelle forhold, køberidentifikation, ordrebekræftelse på telefon eller e-mail, levering af varer, registrering på netbutikken hk-green.sk, gennemførelse af markedsføringsaktiviteter , information om nyheder og særlige tilbud.

1.3. Sælger behandler de pågældende personers personoplysninger til markedsføringsformål på baggrund af deres anmodning eller. samtykke fra den pågældende i henhold til lov nr. ingen. 18/2018 Saml. NR SR. Den berørte person udtrykker sit samtykke til behandling af personoplysninger til dette formål ved bestilling af varer via hk-green.sk netbutikken, ved tilmelding på hk-green.sk netbutikken eller på anden passende måde. Den berørte person accepterer ved at markere det relevante felt inden afsendelse af ordren eller ved tilmelding på netbutikken hk-green.sk, at sælger behandler og opbevarer sine personoplysninger i rækken af navn, efternavn, e-mailadresse i sælgers aktiviteter vedrørende udsendelse af information om nyheder og aktietilbud og behandlet dem i sit markedsføringsinformationssystem. Køber giver Sælger dette samtykke for en bestemt periode, indtil formålet med behandlingen af Købers personoplysninger er opfyldt.

1.4. Ved at sende ordren til sælger erklærer køber ærligt, at han giver samtykke i henhold til art. § 11 stk. 1, i lov nr. 122/2013 Saml. Om beskyttelse af personoplysninger, som ændret (herefter benævnt "ZnOOÚ"), at sælger behandler og opbevarer sine personoplysninger i det omfang, der er angivet i punkt 1.1. til de i punkt 1.2 anførte formål. Sælgeren forpligter sig til at håndtere og bortskaffe købers personlige data i overensstemmelse med de gældende lovbestemmelser i Den Slovakiske Republik. Efter opfyldelse af formålet med behandlingen skal Sælger straks sikre likvidation af Købers personoplysninger i henhold til art. § 17 stk. 1 ZnOOÚ. Køber kan til enhver tid skriftligt tilbagekalde samtykket til behandling af personoplysninger. Samtykket udløber inden for 1 måned fra købers aflevering af tilbagekaldelse af samtykke til sælger.

1.5. Køber har ret til og mulighed for at opdatere persondata direkte i online-tilstand på netbutikkens hjemmeside, i kundesektionen, umiddelbart efter login.

1.6. Sælger erklærer, at i henhold til art. § 6 stk. 2 litra c) ZnOOÚ indsamler udelukkende personoplysninger til det i punkt 1.2 anførte formål. disse generelle vilkår og betingelser.

1.7. Sælger erklærer, at i henhold til art. § 6 stk. 2 litra e) ZnOOÚ skal sikre, at personoplysninger udelukkende behandles og bruges på en måde, der passer til det formål, hvortil de blev indsamlet.

1.8. Sælger erklærer, at i henhold til bestemmelserne i § 6 stk. 2 litra i) ZnOOÚ vil behandle personoplysninger i overensstemmelse med god moral og vil handle på en måde, der ikke er i modstrid med ZnOOÚ eller andre generelt bindende lovbestemmelser, og den vil heller ikke omgå dem.

1.9. Køber har ret til at anmode sælger efter skriftlig anmodning

 • bekræftelse af, om personoplysninger om ham behandles eller ej
 • i en almindeligt forståelig form, oplysninger om behandling af personoplysninger i informationssystemet i et omfang af:

a) identifikationsdata for sælger og sælgers repræsentant, hvis den er udpeget,

b) formidlerens identitet; dette gælder ikke, hvis sælger ikke går videre i overensstemmelse med § 8 ZnOOÚ ved indhentning af personoplysninger,

c) formålet med behandlingen af personoplysninger,

d) en liste over personoplysninger eller omfanget af personoplysninger efter § 10, stk. 4, første punktum ZnOOÚ a

e) yderligere oplysninger, som under hensyntagen til alle omstændigheder og betingelser for behandlingen af personoplysninger er nødvendige for, at køberen kan garantere sine rettigheder og retligt beskyttede interesser, især: - instrukser om frivillighed eller forpligtelsen til at give den ønskede personlig data; såfremt sælger indhenter købers personoplysninger på grundlag af købers samtykke i henhold til § 11 ZnOOÚ, skal han samtidig meddele samtykkets gyldighedstidspunkt, og såfremt købers forpligtelse til at afgive personoplysninger udspringer af en direkte retskraftig juridisk bindende handling. af Den Europæiske Union, en international aftale, som Den Slovakiske Republik er bundet af, eller , sælgeren underretter køberen om det retsgrundlag, som pålægger ham denne forpligtelse, og underretter ham om konsekvenserne af afslaget på at udlevere personoplysninger,

 • kreds af modtagere, hvis det forventes eller åbenlyst, at personoplysninger vil blive gjort tilgængelige for dem
 • tredjeparter, hvis det er forudset eller åbenlyst, at personoplysninger vil blive givet til dem
 • form for videregivelse, hvis personoplysninger skal videregives
 • tredjelande, hvis det er antaget eller åbenlyst, at overførslen af personoplysninger til disse lande vil finde sted

1.10. Ved udstedelse af en afgørelse i henhold til punkt 1.14. køberen har ret til at gøre sig bekendt med proceduren for behandling og evaluering af operationer:

 1. i en generelt forståelig form, præcise oplysninger om den kilde, hvorfra den har fået sine personoplysninger til behandling
 2. i en almindeligt forståelig form, en liste over hendes personoplysninger, som er genstand for behandling
 3. rettelse eller bortskaffelse af dine ukorrekte, ufuldstændige eller forældede personoplysninger, som er genstand for behandling
 4. ødelæggelse af hendes personlige data, hvis formål med behandlingen er afsluttet; hvis officielle dokumenter, der indeholder personoplysninger, er genstand for behandling, kan han anmode om dem tilbage
 5. likvidation af hendes personoplysninger, som er genstand for behandling, hvis der er sket en overtrædelse af loven
 6. blokering af hendes personoplysninger på grund af tilbagekaldelse af samtykke inden udløbet af dets gyldighed, hvis sælger behandler personoplysninger på baggrund af købers samtykke

1.11. Købers ret i henhold til punkt 1.10. 3 og 4 kan kun indskrænkes, hvis en sådan begrænsning følger af en særlig lov eller anvendelsen heraf vil krænke køberens beskyttelse eller ville krænke andres rettigheder og friheder.

1.12. Køber har ret til at gøre indsigelse mod sælger på baggrund af en gratis skriftlig anmodning

 1. behandling af hendes personoplysninger, som hun antager er eller vil blive behandlet med henblik på direkte markedsføring uden hendes samtykke, og anmode om deres likvidation
 2. brugen af købers titel, navn, efternavn og adresse med henblik på direkte markedsføring i postsystemet, eller levering af købers titel, navn, efternavn og adresse med henblik på direkte markedsføring.

1.13. Køber har efter skriftlig anmodning eller ved personligt fremmøde, hvis sagen ikke kan udskydes, til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger mod behandling af personoplysninger i sager efter § 10, stk. 3 litra a), e), f) eller g) ZnOOÚ ved at udtrykke legitime grunde eller ved at fremlægge bevis for uautoriseret indgreb i dets rettigheder og juridisk beskyttede interesser, som er eller kan blive skadet af en sådan behandling af personoplysninger; såfremt dette ikke er forhindret af juridiske grunde, og det godtgøres, at købers indsigelse er berettiget, er sælger forpligtet til uden unødigt ophold, så snart omstændighederne tillader det, at blokere og tilintetgøre de personoplysninger, hvis behandling køber gjorde indsigelse mod.

1.14. Køber har efter skriftlig anmodning eller personligt, såfremt sagen ikke kan udskydes, til enhver tid ret til at gøre indsigelse over for sælger og til ikke at underkaste sig sælgers afgørelse, hvilket vil have retsvirkninger eller væsentlig betydning, hvis en sådan afgørelse udelukkende udstedt på baggrund af automatiseret behandling af hans personoplysninger. Køber har ret til at anmode sælger om at revidere den udstedte afgørelse ved en anden metode end den automatiserede behandlingsform, mens sælger er forpligtet til at efterkomme købers anmodning, således at den afgørende rolle ved gennemgang af afgørelsen vil spille en autoriseret person; sælger informerer køber om undersøgelsesmetoden og resultatet af konstateringen inden for fristen i henhold til punkt 1.21. Køberen har ikke denne ret kun, hvis det er fastsat i en særlig lov, som giver mulighed for foranstaltninger til at beskytte køberens legitime interesser, eller hvis sælgeren i præ-kontraktuelle forhold eller under eksistensen af kontraktlige forhold har udstedt en beslutning om at overholde med købers anmodning, eller kontrakten har truffet andre passende foranstaltninger til varetagelse af købers legitime interesser.

1.15. Hvis køber gør brug af sin ret

 1. skriftligt, og det følger af indholdet af hendes ansøgning, at hun gør brug af sin ret, anses ansøgningen for indgivet i medfør af denne lov; anmodningen indgivet via e-mail eller køber skal levere skriftligt senest tre dage fra datoen for afsendelsen
 2. personligt mundtligt i protokollen, hvoraf det skal fremgå, hvem der har udøvet retten, hvad han påstår, og hvornår og hvem har lavet protokollen, hans underskrift og købers underskrift; sælger er forpligtet til at udlevere kopi af journalen til køber
 3. i tilfælde af en mellemmand i henhold til punkt 1 eller 2 i dette stykke, er sidstnævnte forpligtet til at videresende denne anmodning eller registrering til sælgeren uden unødig forsinkelse

1.16. Hvis køberen har mistanke om, at hans personoplysninger behandles uberettiget, kan han forelægge et forslag til Kontoret for Persondatabeskyttelse i Den Slovakiske Republik om at indlede en sag om beskyttelse af personoplysninger.

1.17. Hvis Køber ikke har fuld retsevne, kan dennes rettigheder udøves af en juridisk repræsentant.

1.18. Hvis køber ikke er i live, kan hendes rettigheder efter denne lov udøves af en nærtstående person.

1.19. Købers anmodning i henhold til punkt 1.9., 1.10. 1 /, 3 / til 6, og punkt 1.12. til 1.14. udstyret af sælger gratis.

1,20. Købers anmodning i henhold til punkt 1.10. 2 / skal af sælger stilles vederlagsfrit til rådighed, bortset fra betaling med et beløb, der ikke må overstige beløbet af forsætligt afholdte materialeomkostninger forbundet med kopiering, levering af tekniske medier og fremsendelse af oplysninger til køber, medmindre særlig lov bestemmer andet. .

1.21. Sælger er forpligtet til at behandle købers anmodning skriftligt i overensstemmelse med pkt. 1.19. og 1,20. senest 30 dage fra datoen for modtagelsen af anmodningen.

1.22. Begrænsning af købers rettigheder i henhold til afsnit 1.11. Sælgeren skal underrette køberen og Kontoret for Persondatabeskyttelse i Den Slovakiske Republik skriftligt uden unødig forsinkelse.

1,23. Sælger erklærer, at i henhold til art. § 15 stk. 1 litra b) ZnOOÚ behandler køberens personoplysninger til de formål, der er angivet i punkt 1.2. disse betingelser gennem følgende mellemmænd: PIANETA sro, DPD sro, TOPTRANS EU as

 1. Efter afsendelse af ordren eller registreringen kan køberen modtage rapporter om tilbud på varer, kampagner og tjenester fra sælgeren. Kunden kan til enhver tid annullere afsendelsen efter at have logget ind på kundecenteret i sektionen "Min konto" og undersektionen "Mit nyhedsbrev".
 2. Ved at afkrydse boksen inden afsendelse af ordren giver køber udtryk for, at han har læst disse generelle vilkår og betingelser, fuldt ud forstået deres indhold, og at han er indforstået med dem.
 3. Sælger forbeholder sig ret til at ændre disse generelle købsbetingelser. Forpligtelsen til at meddele ændringen af de generelle købsbetingelser skriftligt er opfyldt ved at placere den på hjemmesiden https://hk-green.cz.
 4. Forhold, der ikke er reguleret af disse generelle vilkår og betingelser, er underlagt de relevante bestemmelser i den civile lovbog, lov nr. 22/2004 CFU om elektronisk handel og ændring af lov nr. 128/2002 CFU om statskontrol med det indre marked i forbrugerspørgsmål beskyttelse og ændring af visse love, som ændret nr. 284/2002 CFU med senere ændringer og lov nr. 102/2014 CFU om forbrugerbeskyttelse ved fjernsalg.
 5. Alle priser i Bitcoin er konverteret fra prisen i euro i henhold til Bitcoin Best Bid (BBB)-kursen leveret af vores BitPay-partnere. Alle Bitcoin-transaktioner er ledsaget af en faktura, der er gyldig i 15 minutter. Hvis betalingen ikke sker inden for den givne grænse, er det nødvendigt at oprette en ny faktura. Annullerede ordrer: Annullerede ordrer kan være berettiget til refusion af euro. Tilbagebetaling vil blive udstedt med det fulde beløb af værdien af ​​ordren på vegne af euroen til bankkontoen som anmodet af køber. Returnerede ordrer: Returnerede ordrer vil være berettiget til tilbagebetaling af penge i euro til en bankkonto som anmodet af køber. Betalingsanomalier: Skulle en af ​​følgende situationer opstå, når du betaler på vegne af Bitcoin, vil vores kundesupport forsøge at kontakte dig for at hjælpe dig med at løse situationen. Indløst ordre: Den indløste ordre vil blive accepteret, og alle midler over det krævede beløb vil blive returneret til køberen. Utilstrækkelig betalt ordre: Ordren vil blive annulleret, og betaling vil blive returneret til køber. For sent betalt ordre: Ordren vil blive annulleret og betaling returneres til køber. I tilfælde af at hverken LUCULLUS sro eller BitPay er i stand til at verificere legitimiteten af ​​Bitcoin-transaktionen, vil ordren blive annulleret.
 6. Disse almindelige handelsbetingelser træder i kraft over for køber ved indgåelse af en købsaftale

Hvilke personoplysninger indsamler vi fra dig?

 1. For at kunne opfylde dine krav, ønsker mest muligt og efterfølgende kunne imødekomme dem efter dine ideer og forventninger, er vi derfor nødt til at kende dine persondata. Vi bruger derefter de indsamlede data til at understøtte og uddybe det bedst mulige forhold mellem dig og vores virksomhed LUCULLUS sro For at vi skal kunne opfylde denne hensigt bedst muligt, har vi brug for dit samtykke til behandling af personoplysninger.
 2. Måden vi forsøger at få disse oplysninger fra dig på er, når vi opretter en ordre på vores hjemmeside. Du bliver automatisk registreret i vores system. Vi har dit navn, efternavn, fakturerings- og leveringsadresse, telefon og e-mail kontakt. Virksomheden LUCULLUS sro følger den gældende lovgivning og generelle forretningsbetingelser under hele denne proces.

Hvorfor har vi brug for disse data fra dig?

 1. Personoplysninger bruges primært til elektronisk behandling af din ordre, til korrekt levering af varer fra din ordre, samt til modtagelse, afvikling af betalinger, som vi modtager fra dig og sidst men ikke mindst til kommunikation med dig vedrørende din bestille. Disse opgaver udgør en meget væsentlig og integreret del af vores arbejde.
 2. Til markedsføringsformål for vores virksomhed LUCULLUS sro bliver dine personoplysninger også brugt, samt til oprettelse af forskellige statistikker, som dog kun er udarbejdet til vores virksomheds interne hensigter. Dine personoplysninger vil ikke blive udleveret til tredjeparter, med undtagelse af underleverandører og mellemmænd, men kun de data, der bidrager til den nødvendige og succesfulde gennemførelse af din ordre og dens efterfølgende levering. LUCULLUS sro er forpligtet til dette.

Hvordan ændrer, opdaterer, sletter du dine personlige data?

 1. Vores kunder kan til enhver tid redigere deres personlige data efter at have logget ind på deres konto, eller i form af en skriftlig anmodning, som skal sendes til vores e-mailadresse info@hk-green.cz. Efter denne handling vil dine personlige data efterfølgende blive slettet fra databasen hos virksomheden LUCULLUS sro, som ikke længere vil behandle dem.
 2. Hvis du ikke længere ønsker at modtage et nyhedsbrev fra vores virksomhed LUCULLUS sro på e-mail, kan du afmelde dig gratis ved at klikke på "afmeld" i bunden af nyhedsbrevet.

Hvad er cookies, og hvad betyder de for os?

 1. ookie er en kort tekstfil, som websider, du besøger, sender til din browser. Virksomheden LUCULLUS sro bruger disse såkaldte cookies til at forbedre og forenkle dit besøg på vores hjemmeside https://hk-green.cz. De bruges ikke af vores virksomhed til at gemme dine personlige oplysninger, og vi deler dem heller ikke med nogen tredjepart.
 2. Ved hjælp af cookies indhenter vi data som antal besøg på vores hjemmeside, det samlede antal kunder, så på den måde finder vi ud af, hvilken slags varer du køber på internettet og så kan vi tilbyde dig dit produkt på en nedsat pris, fx gennem et nyhedsbrev.
 3. Cookies skal være aktiveret i din browser for at handle online.