Kontakt os info@lucullus-medical.com

Cutasept G 5 liter

VælgVolumen:
289 kr. med DPH
231,20 kr. uden moms
Kurer at adressere tirsdag 4. juni
119,00 kr.
Afhentningssteder mandag 10. juni
72,90 kr.
Laveste prisgaranti For dette produkt garanterer vi den laveste pris på markedet.

Beskrivelse

Farvet huddesinfektionsmiddel til præoperativ og postoperativ anvendelse.

Hurtigtvirkende med god og langvarig effekt

Farvet til markering af det desinficerede område

Udmærket hudtolerance

Cutasept® G anvendes inden for det kirurgiske område: til præoperativ huddesinfektion og til markering af det desinficerede område. Til desinfektion før injektioner og indstik.

Ikke-farlig. Indeholder: propan-2-ol (CAS: 67-63-0). Meget brandfarlig væske og damp.  Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage døsighed eller svimmelhed. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Må ikke ryges. EFTER TILDÆKNING AF ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Hvis du bruger kontaktlinser, og det er muligt, skal du fjerne dem. Fortsæt med at skylle. Hvis øjenirritationen varer ved: Søg lægehjælp/pleje. EFTER INDTAGELSE: Ring straks til TOXICOLOGY INFORMATION CENTER/læge. Indholdet/beholderen bortskaffes på et godkendt affaldsanlæg.

Parametre

EAN 4031678053704
MPN 9811351
Antal stykker 1 ks

Ejendomme

Volumen 5000 ml